Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämässä luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot. Pääaineena on kasvatustiede, johon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaattiohjelma sisältää viestintä-, kieli- ja yleisopintoja, kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (64 op), perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (25 op) sekä vapaasti valittavia opintoja.

Tutkintoon sisällytetään opiskelijan aikaisemmin suorittamat kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot (25 op), toisen valinnaisen oppiaineen opintokokonaisuus (25 op) sekä muita opiskelijan aikaisemmin suorittamia opintoja.

Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Opettajan pedagogisia opintoja kandidaatin tutkintoon sisältyy 37 op, josta 10 op on opetusharjoitteluita. 

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot toteutuvat vajaan kahden vuoden aikana, josta kokopäiväistä lähiopetusta Kokkolassa on 1,5 vuoden ajan. Koulutuksessa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat kelpoisuuden luokanopettajaksi.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena on tutkintoasetukseen (1039/2013) perustuen antaa opiskelijalle
  1. tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
  2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet;
  3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen;
  4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä;
  5. riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen määrittelemät opettajan ydinosaamisalueet ja koulutuksen lähtökohdat on esitelty erillisellä liitteellä (https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/opiskelu/opetussuunnitelma)

Rakenne

Valitse kaikki (149+ op)