SAXPERERI Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot valinnaisina opintoina (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan saksan kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä kielialueen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa saksan kielellä
• tuntee saksalaisen kielialueen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset piirteet
• tuntee saksan kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
• tuntee kielentutkimuksen kenttää ja peruskäsitteitä
• tuntee oman alansa tutkimuksellisia lähestymistapoja ja käsitteistöä
• tietää, mitä alalla toimiva asiantuntija tekee
• osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti.

Lisätietoja

Saksan kielen taidot avaavat erilaisia mahdollisuuksia työelämään sijoittautumisessa niin kotimaassa kuin ulkomailla, mutta rikastuttavat myös yksityiselämääsi. Saksan kielen taidot tehostavat kommunikointia saksaa puhuvien liikekumppaneitten kanssa. Edelleen pitää paikkaansa toteamus, että ostaa voi englanniksi, mutta myydä pitää paikallisella kielellä. Saksan kielen taidot ovat hyödyksi myös kielen opettajalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)