PSYAINERI Psykologian aineopinnot valinnaisina opintoina (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Sivuaineopiskelijoiden aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan 35 op. Pakollisina suoritetaan opintojaksot PSYA110–PSYA151, yhteensä 25 op. Lisäksi valitaan opintojaksoista PSYA170, PSYA180, PSYA1901, PSYA5005 tai CIP-opintokokonaisuudesta yhteensä 10 opintopistettä.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa perusteellisemmat tiedot psykologian keskeisistä osa-alueista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta. Opiskelijalla on täydentävää tietoa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja kehityksen konteksteista, käyttäytymiseen vaikuttavista biologisista järjestelmistä ja toiminnan häiriöiden vaikutuksesta käyttäytymiseen, persoonallisuuden käsitteiden välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista, psyykkisiin häiriöihin liittyvistä keskeisistä oireista ja häiriöiden hoidosta, työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksistä sekä muista psykologisista erityiskysymyksistä.

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot

Lisätietoja

Osa opintojaksoista voidaan järjestää myös englanniksi. 

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)