OTPPER Oppimisen teknologiat ja pedagogiikka (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain, ja ne on suunnattu ensisijaisesti OKL:n luokanopettajaopiskelijoille. Valinnaisten opintojen ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. Mikäli valinnaisten opintojen ryhmissä jää tilaa, voidaan ryhmään ottaa myös toisten laitosten ja tiedekuntien opiskelijoita.

Lisätietoa luokanopettajaopiskelijoille 

Lisätietoa JY:n muiden laitosten opiskelijoille

Kuvaus

Opintokokonaisuus antaa monipuoliset valmiudet teknologian pedagogiseen käyttöön opetuksessa. Opinnoissa yhdistyvät tutkimus, kokeilu ja kehittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • on syventänyt tietämystään eri tyyppisten teknologioiden mahdollisuuksista tukea erilaisten ilmiöiden ja sisältöjen oppimista
  • on omaksunut valmiuksia kehittää sekä omiaan että yhteisön pedagogisia taitoja teknologisesti kehittyvissä ja muuttuvissa, monialaisissa koulun ja arjen oppimisympäristöissä;
  • hahmottaa digitaalisten resurssien ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja osaa niitä yhdistelemällä rakentaa hybridejä oppimisympäristöjä hyödyntäviä oppimiskokonaisuuksia;
  • pystyy tukemaan erityisesti peruskouluikäisten oppijoiden kehittämistä tulevaisuudessa tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa hyödyntäen erilaisia teknologisia oppimisen ympäristöjä;
  • on omaksunut rohkean, kokeilevan, innostuneen ja yhteisöllisen työotteen ja näkemyksen oppimisen ohjaamiseen sekä kykenee ottamaan käyttöönsä uudenlaisia oppimisen teknologioita.

Esitietojen kuvaus

Esitietovaatimuksena kasvatustieteen perusopintoja vastaavat tiedot tai oman tutkinto-ohjelman perusopintoja vastaava kokonaisuus

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)