OTPP1010 Oppimisen teknologioiden ja niiden pedagogiikan sekä oppimisteorioiden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Oppimisen teknologioiden ja niiden pedagogiikan keskeiset käsitteet ja oppimisteoreettiset viitekehykset; tulevaisuuden taidot digipedagogiikan viitekehyksessä; opettajan digipedagogisen osaamisen arviointi kansainvälisen ja kansallisen viitekehyksen valossa; alan tutkimusmenetelmät ja -suunnat.

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmäopiskelu ja oppimistehtävät tai monimuoto-opiskelu


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa digitaalisesti tuetun oppimisen teoreettisia viitekehyksiä

  • osaa kuvata oppimisen teknologioiden peruskäsitteitä ja keskeisiä tutkimuskohteita.

  • hahmottaa tulevaisuuden taitojen merkityksen oppimisessa ja osaa eritellä niitä tukevia teknologisia mahdollisuuksia.

  • hahmottaa opettajan digipedagogisen osaamisen arvioinnin ja itsearvioinnin merkityksen tiedolla johtamisen ja opettajan osaamisen kehittämisen välineenä 

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta