OTPP1030 Ohjelmoinnillinen ajattelu perusopetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ohjelmoinnillisen ajattelun määritelmät, peruskäsitteet ja erityiskysymykset; ohjelmoinnillista ajattelua hyödyntävän ongelmanratkaisun mahdollisuudet (ja haasteet) eri oppiaineissa sekä nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä; ohjelmoinnillista ajattelua kehittävien monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä hyödyntäen ohjelmointia että muilla tavoilla; sekä ohjelmoinnillisen ajattelun oppimisprosessin ohjaaminen ja erilaiset arviointimenetelmät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ohjelmoinnillisen ajattelun osana tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua

  • on omaksunut ohjelmoinnillisen ajattelun teoreettiset peruskäsitteet

  • hahmottaa eri oppiaineissa sekä nykypäivän ja tulevaisuuden työelämässä olevien käytännön ongelmien konteksteja, niihin liittyviä ohjelmoinnillisia ratkaisuja ja ohjelmoinnillisten ratkaisujen mahdollisuuksia

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjelmoinnillisen ajattelun osa-alueita kehittäviä oppimiskokonaisuuksia perusasteella

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta