OTPP1040 Digipedagogisen osaamisen ja oppimisen kehittämisprojekti (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Toteutetaan yhteisöllisesti, tavoitteellisesti ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti erilaisia teknologioita hyödyntävä projekti esimerkiksi

  • yleissivistävän koulutuksen monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, oppiaineissa tai muihin ajankohtaisiin teemoihin liittyen

  • yritysyhteistyössä

  • julkisen sektorin toimijoiden

  • 3. Sektorin toimijoiden kanssa

Projekti sisältää suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä opintojakson loppuseminaariesittelyn ja tuotosten jakamisen opintokokonaisuuteen osallistuneiden kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu myös oman digipedagogisen osaamisen hahmottaminen ja arviointi sekä kehittymissuunnitelma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee hyödyntämään erilaisia teknologioita, sovelluksia ja oppimisympäristöjä pedagogisena asiantuntijana

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti tarkoituksenmukaisen, digitaalisesti tuetun projektin

  • on omaksunut rohkean ja kokeilevan, käytännöllisen työotteen teknologian hyödyntämiseen ja oppimisen ohjaamiseen

  • osaa arvioida omaa digipedagogista osaamistaan ja edistää osaamistaan edelleen. 

Oppimateriaalit

Erikseen sovittava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta