MSLAINERI Museologian aineopinnot valinnaisina opintoina (45 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää museologiaan ja kulttuuriperintötutkimukeen heritologiaan liittyvän tieteellisen keskustelun päälinjoja
  • osaa selittää museologian ja heritologian alalla usein käytettyjä teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovelluksia
  • osaa jäsentää omia kiinnostuksen kohteitaan museologian ja kulttuuriperintötyön kentässä
  • hallitsee tiedonhaun perusteet ja osaa soveltaa haettua tietoa omaan aiheeseensa
  • osaa analysoida oman museologisen osaamisensa vahvuuksia ja osaa soveltaa niitä käytännön museotyössä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (45 op)