LNLPER Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Lasten ja nuorten liikunnan opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen sekä liikuntaan ja liikunnan ja terveyden välisiin yhteyksiin liittyviin erityiskysymyksiin.

Lapset kasvavat, kypsyvät ja kehittyvät kukin omalla tahdillaan, eivätkä aikuisilla havaitut liikunnan lainalaisuudet aina päde lapsilla. Yhteiskunnan muuttuminen ja liikkumattomuuden mahdollisuuksien lisääntyminen haastavat lasten ja nuorten normaalia kasvua, kypsymistä ja kehitystä. Useiden kansansairauksiemme juuret ovat lapsuudessa ja elämänkaaren terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi osaamista ja ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnasta tarvitaan yhä enemmän. Lasten ja nuorten liikunnan tuntemisesta on hyötyä lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa, urheiluvalmennuksessa, varhaiskasvatuksessa, liikunnanopetuksessa sekä terveystiedossa.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tietää lasten ja nuorten liikunnan erityispiirteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännön ohjaus- ja valmennustilanteissa. Perusopintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan ymmärrystä lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuudesta aina sen terveysvaikutuksia selittävistä molekyylitason mekanismeista fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ja liikunnan ohjaamiseen sekä didaktisiin ja pedagogisiin kysymyksiin.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Perusopintokokonaisuuden käytyään opiskelija

· ymmärtää lasten kasvun, kypsymisen ja kehityksen ja niiden roolin lasten ja nuorten liikunnassa

· tiedostaa fyysisen aktiivisuuden vaikutusten erot lasten ja aikuisten välillä

· hahmottaa lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharjoittelun perusperiaatteet ja erityiskysymykset

· on sisäistänyt fyysisen aktiivisuuden määritelmän ja fyysisen aktiivisuuden suositukset ja hahmottaa mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämiseen

· on hankkinut valmiudet toteuttaa fyysisen kunnon ja motoriikan mittauksia vastuullisesti ja turvallisesti sekä hankkinut ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisesta.

Rakenne

Valitse kaikki (24–25 op)