LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys (1–2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ihmisen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, muutos ja jatkuvuus.

Tieteidenvälinen näkökulma ihmisen fyysisen aktiivisuuden edellytyksiin ja mahdollisuuksiin.
Kehityspsykologisen lähestymistavan peruskäsitteet.

Fyysinen kasvu ja motorinen kehitys lapsuudessa.
Sosio-emotionaalinen kehitys ja se, miten nämä näkyvät lapsen toiminnassa ja oppimisessa.
Pätevyydenkokemukset ja motivaatio kouluiässä ja nuoruudessa.

Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa ja sen huomioon ottaminen opetuksessa ja ohjauksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hallitsee kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia elämänkulkuajattelun näkökulmasta
  • tiedostaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia
  • osaa kuvata kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea

Oppimateriaalit

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 22–307). ISBN 978-952-451-617-4

Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology, (ss. 1–71, 101–221) (191 s.).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luentoja 12 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät kirjasta tai ajankohtaisesta materiaalista. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin ja luentotentti. Luentotehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
0–5 (luentotentti 100 %, luentotehtävät kirjasta tms. hyväksytty/hylätty)
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kurssin itsenäinen suorittaminen kirjatenttinä (vain liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille): Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 1-307). TAI Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology, (ss. 1–71, 101–221) (191 s.).
Arviointiperusteet:
0–5 (100 % kirjatentti)
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Verkkotentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Luentotentti 100 %, luentotehtävät kirjasta tms. hyväksytty/hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja 12 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät kirjasta tai ajankohtaisesta materiaalista. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin ja luentotentti. Luentotehtävien tekeminen.

Opetus

x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
100 % kirjatentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely. Kirjallisuuden tenttiminen

Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti, (JYU avoin) (1–2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus