KTKPER-CHYAVOIN Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

• Oppiminen ja ohjaus
• Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
• Osaaminen ja asiantuntijuus
• Tieteellinen ajattelu ja tieto
• Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Chydeniuksen yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
• tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
• osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
• osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Rakenne

Valitse kaikki (22–25 op)