ESPPER Espanjan kielen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä espanjan suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset perustiedot espanjan kielestä ja hän on tutustunut espanjankielisen maailman yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan Espanja ja espanjankielinen Amerikka. 

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa viestiä espanjan kielellä ongelmitta sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa arkielämän ja opiskelun käytännön viestintätilanteissa. Hän ymmärtää akateemista kieltä ja osaa tuottaa opiskeluun liittyviä tekstejä.
  • tuntee yleisen ja soveltavan kielitieteen peruskäsitteet ja pääsuuntaukset
  • tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset
  • on tutustunut espanjankielisten maiden historiaan ja kulttuuriin
Opinnot painottuvat kielitaidon kehittämiseen. 

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)