ESPP1011 Kielioppi ja fonetiikka (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa espanjan kielen kieliopista ja

kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja. Lisäksi opiskellaan joitakin kieliopin aiheita myös teoreettisemmasta ja kontrastiivisesta näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan espanjan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseenja puheen sujuvuuteen. Fonetiikan tiedoilla tuetaan erityisesti suomenkieliselle puhujalle haastavimpien äänteiden oppimista.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kirjallinen koe ja ääntämiskoe.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.  

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- hallitsee espanjan kielen normatiivisen kieliopin keskeisimmät rakenteet

- osaa hyödyntää kieliopin käsitteitä kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin

- on oppinut tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja espanjan välillä

- on kehittänyt standardiespanjan ääntämystään ja tuntee fonetiikan peruskäsitteet

- osaa soveltaa oppimaansa käytännön kielenkäyttötilanteissa 

Oppimateriaalit

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, ISBN:

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1-C2, ISBN: 978-

8467521092

FRANCO, J.R., NUÑO, M.P. FONÉTICA NIVEL AVANZADO B2 CON SOLUCIONES + CD, ISBN: 978-

8466778411  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus