CEAPER Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksen oppimiskokonaisuudessa opiskelija tutustuu monipuolisesti esi- ja alkuopetusikäisen oppilaan oppimisen taustalla oleviin tekijöihin, pedagogisiin lähtökohtiin sekä oppimiskontekstien järjestämiseen. Kokonaisuus antaa monipuolisen katsauksen lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Kokonaisuudessa perehdytään oppilaan tuen ja kasvatuskumppanuuden näkökulmiin sekä tarkastellaan akateemisten taitojen, ajattelutaitojen ja ympäristön kohtaamisen perusteita, merkityksiä ja näiden kehittämisen lähtökohtia. Kokonaisuudessa tarkastellaan myös taito- ja taideaineiden merkitystä lapsen kehityksessä tarjoten monipuolisia harjoitteita oppilaan kasvun tukemiseen taidelähtöisten menetelmien kautta.    


Opintokokonaisuus sisältää

 • esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta
 • kehityspsykologiset lähtökohdat
 • akateemisten taitojen perusteet alkuopetuksessa
 • taitoa ja taidetta
 • ajattelutaidot ja ympäristön kohtaaminen

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • omaa hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsilähtöistä pedagogiikkaa opetussuunnitelmallisen eheyttämisen ja oppijan tuen näkökulmasta
 • tunnistaa esi- ja alkuopetuksen kulttuuriset toimintatavat ja periaatteet
 • syventää tietämystään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen hyvinvointiin, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavista yksilöllisistä ja yhteisöllisistä tekijöistä
 • osaa arvioida ja tukea lasten oppimisvalmiuksia, oppimisen etenemistä sekä työskentelytaitoja
 • osaa ohjata luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymistä
 • osaa hyödyntää taito- ja taideaineiden sekä katsomusaineiden mahdollisuuksia esi- ja alkuopetusikäisen kokonaisvaltaisen kehityksen ja oppimisen tukena
 • hahmottaa moniammatillisen yhteistyön yhteyksiä ja on syventänyt omia valmiuksiaan kohdata vanhempia
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen keskeistä tutkimusta
 • kiinnostuu toimimaan esi- ja alkuopetuksen kehittämistyössä työyhteisössään.
 • ymmärtää median merkitykseen ja mediakulttuurin hyödyntämiseen liittyviä periaatteita esi- ja alkuopetusikäisten opetuksessa, ohjaamisessa ja oppimisympäristöissä. 

Lisätietoja

Oppimateriaali

Oppimateriaali ja kirjallisuus sovitaan kunkin osion kouluttajan kanssa. Opetussuunnitelmassa on mainittu kunkin opintojakson keskeinen kirjallisuus.


Opetus- ja suoritustapa

 • 210 t kontaktiopetusta, 465 t opiskelijan omatoimista työskentelyä.
 • aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen joustavasti opintojakson kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti 
 • Kursseilla käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä ja oppimistehtäviä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)