CEAP6070 Taitoa ja taidetta (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • Taito- ja taidekasvatus (liikunta, musiikki, kuvataide ja käsityö).


(opintojaksojen tarkemmat sisällöt kouluttaja esittelee opintojaksonsa alussa)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee taito- ja taideaineiden mahdollisuuksia ja erityispiirteitä ja kykenee hyödyntämään niitä monipuolisesti opetuksessa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevalla tavalla. 

Kirjallisuus

  • Ruokonen, E., Rusanen S. & Välimäki AL (toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: THL. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
  • Taide ja taito: kiinni elämässä! Tai Tai, taide- ja taitokasvatus 2009. Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.). Helsinki: Opetushallitus: http://www.oph.fi/download/49220_taide_ja_taito.pdf
  • Ruokonen, 2016. Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 46 tuntia kontaktiopetusta ja 89 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen joustavasti opintojakson kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen / Liikunta (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Taito- ja taideaineiden eheyttävä jakso (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Musiikki (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus