CEAP6060 Akateemisten taitojen perusteet alkuopetuksessa (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen oppimisprosessit ja -menetelmät
  • matemaattinen ajattelu ja matemaattiset taidot


(opintojaksojen tarkemmat sisällöt kouluttaja esittelee opintojaksonsa alussa)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ohjata ja tukea lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen sekä matemaattisten taitojen oppimisen prosesseja
  • osaa soveltaa monilukutaidon käsitettä
  • tunnistaa yleisimpiä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimisen vaikeuksia 
  • osaa tukea ymmärtämisstrategioiden kehittymistä.

Kirjallisuus

  • Lerkkanen, M-K. 2008. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa.
  • Lastenkirjainstituutin materiaalipankki. http://lastenkirjainstituutti.fi/tiedotearkisto/materiaalipankki-auttaa-ilmiolahtoisessa-opetuksessa-ja-lastenkirjallisuuden-hyodyntamisessa
  • Näveri, L. 2018. Matikkaa lapsen kanssa. Helsinki: Early Learning.
  • Joutsenlahti, J. & Kulju, P. 2015. Kielentäminen matematiikan ja äidinkielen opetuksen ke-hittämisessä. Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampereen yli-opiston normaalikoulu, 57 – 76.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 44 tuntia kontaktiopetusta ja 64 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen joustavasti opintojakson kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen / Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmät ja prosessit (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Matemaattinen ajattelu ja matemaattiset taidot (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus