CEAP6050 Kehityspsykologiset lähtökohdat (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • esi- ja alkuopetusikäisen kehitys ja oppiminen
 • oppimisvalmiuksien ja työskentelytaitojen arviointi
 • kehityksen ja oppimisen tukeminen


(opintojaksojen tarkemmat sisällöt kouluttaja esittelee opintojaksonsa alussa)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen keskeiset piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät (mm. kognitiivinen, kielellinen, sosio-emotionaalinen, motorinen ja moraalinen kehitys)
 • osaa hyödyntää kehitysteorioita kasvatuksen ja oppimisen tukemisessa
 • ymmärtää motivaation, minäkuvan ja itsesäätelytaitojen merkityksen varhaisvuosien oppimisessa
 • osaa arvioida esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia ja työskentelytaitoja
 • tunnistaa kehityksen eri alueilla ilmeneviä ongelmia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä ja prosesseja.

Kirjallisuus

 • Crain, W. C. (2016). Theories of development: Concepts and applications (6th ed.). London: Routledge. (2011 painos käy myös)
 • Linnilä, M-L. 2011. Kumpi on valmis – lapsi vai koulu. Mediapinta: Tampere.
 • Aro & Närhi. 2003. Kummi 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Niilo Mäki Instituutti.
 • Närhi, V. & Klenberg, L. (2010). ADHD – tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI-Bulletin, 20(3), 29–38.—Teoreettinen yleiskatsaus ADHD:stä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 40 tuntia kontaktiopetusta ja 122 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen joustavasti opintojakson kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen /Esi- ja alkuopetusikäisen kehitys ja oppiminen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Oppimisvalmiuksien ja työskentelytaitojen arviointi (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Kehityksen ja oppimisen tukeminen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus