CEAP6040 Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

  • pedagogiset ja didaktiset perusteet
  • kasvatuskumppanuus, moniammatillinen yhteistyö


Opintojaksojen tarkemmat sisällöt kouluttaja esittelee opintojaksonsa alussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa esi- ja alkuopetuksen lapsilähtöisen pedagogiikan lähtökohdat
  • omaa valmiudet opetussuunnitelmalliseen eheyttämiseen ja joustavien esi- ja alkuopetuksen pedagogisten käytäntöjen toteuttamiseen
  • omaa valmiudet yhteistyöhön huoltajien ja moniammatillisten yhteistyöryhmien kanssa. 

Kirjallisuus

  • Parikka, J., Halonen-Malliarakis, N. Puustjärvi, A. 2017. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsyki-atriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Soveltuvin osin.
  • Falk, B. 2009. Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers College Press. Soveltuvin osin.
  • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Sovel-tuvin osin.
  • Värri, V-M. 2011. Välineajattelusta hyvään kasvatukseen – kasvatuksen arvonäkökulmat. Teoksessa J. Paalasmaa (toim.) Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Jy-väskylä: PS-kustannus.
  • Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 32 tuntia kontaktiopetusta ja 76 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen joustavasti opintojakson kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen / pedagogiset ja didaktiset perusteet (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Kasvatuskumppanuus, moniammatillinen yhteistyö (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus