CEAP6080 Ajattelutaidot ja ympäristön kohtaaminen (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kasvatustieteet
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • filosofiaa lapsille – ajattelutaitojen kehittäminen
 • uskonto- ja katsomuskasvatus
 • mediakasvatus
 • luontoon ja ympäristöön orientoiva kasvatus


(opintojaksojen tarkemmat sisällöt kouluttaja esittelee opintojaksonsa alussa)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • omaa perustiedot eettisen ja katsomuksellisen aineksen luonteesta ja pedagogisista periaatteista esi- ja alkuopetuksessa.
 • osaa kehittää tiedollisia ja pedagogisia valmiuksia edistää median parissa työskentelyä, edistää suojaavaa tukea median käytössä ja osaa hyödyntää mediakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä.
 • osaa ohjata lasten filosofista dialogia
 • omaa taidot ohjata kokemuksellisesti ja elämyksellisesti lasten ympäristötietoisuuden ja luontosuhteen kehittymistä.

Kirjallisuus

 • Tomperi, T & Juuso, H. (toim.) 2008. Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajatte-lun edistäminen koulussa. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry.
 • Puolimatka, T. 2010. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Minuuden rakentamisen filosofia. Karisto. (soveltuvin osin)
 • Iivonen, P. & Paulanto, V. 2018. Uudistuva uskonnon opetus. Kirjapaja. (soveltuvin osin)
 • Merikivi, J., Myllyniemen, S. & Salasuo, J. 2016. Media hanskassa, lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. https://issuu.com/tietoanuorista/docs/lasten_ja_nuorten_vapaa-aikatutkimus
 • Lapset ja media, kasvattajan opas. https://kavi.fi/sites/default/files/documents/lapsetjamedia2014.pdf
 • Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 2008, Stakes ja opetusministeriön Mediamuffinsit-hanke.
 • Viiri, J. 2005. Miten opetan fysiikkaa ja kemiaa alakoulussa. WSOY. (soveltuvin osin)
 • Aho, L. ym. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. WS Book-well. (soveltuvin osin)
 • Feasey, R. 2005. Creative Science. Achieving the WOW factor with 5-11 year olds. London: Davis Fulton Publishers. (soveltuvin osin)
 • Fallkenberg, C. & Håkonsson, E. 2004. Storylinebook. Handbook för lärare. Hässelby. Runa. (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 48 tuntia kontaktiopetusta ja 114 tuntia omatoimista työskentelyä.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen joustavasti opintojakson kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen / Filosofiaa lapsille - ajattelutaitojen kehittäminen (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Uskonto ja eettinen kasvatus (1.5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Mediakasvatus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen / Luontoon ja ympäristöön orientoiva kasvatus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus