HISAIN Historian aineopinnot (55 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Aineopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen eri osa-alueisiin ja harjoitellaan tutkielman tekoa itsenäisesti.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä teoriat ja menetelmät tarkoittavat ja osaa valita tutkimuskysymyksen kannalta relevantit menetelmät, teoriaviitekehykset ja aineistot
  • osaa hankkia tietoa monipuolisesti ja käyttää keskeisiä tiedonhankintavälineitä
  • on perehtynyt digitaalisen historiantutkimuksen mahdollisuuksiin
  • hallitsee projektityöskentelyn perusteet
  • tuntee kotimaista ja kansainvälistä historiatieteellistä keskustelua ja kykenee osallistumaan siihen
  • osaa laatia tieteellisen tutkielman
  • on syvällisemmin perehtynyt valitsemiensa erikoistumisopintojen teemoihin ja laajentanut sisältöosaamistaan myös muissa opinnoissa
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja osaa kertoa niistä
  • suunnittelee maisteriopintoja ja pohtii omaa erikoistumistaan

Rakenne

Valitse kaikki (55+ op)