HISA013 Praktikum (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat eivät suorita tätä opintojaksoa.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tieteellisen raportoinnin perusteita, analysoidaan historiatieteellistä tutkimusta ja historiallisen tiedon rakentumista. Kurssilla luetaan kaksi kirjaa ja laaditaan niistä kirjalliset raportit sekä suulliset esitykset. Raporteista ja esityksistä keskustellaan seminaarimuotoisesti.

Arviointiperusteet

Läsnäolo kurssilla, kirjalliset tehtävät, esitelmä, aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • kykenee analysoimaan kriittisesti eri kielillä laadittua tutkimuskirjallisuutta
  • on perehtynyt historiatieteelliseen kirjalliseen ja suulliseen viestintään
  • ymmärtää miten historiatieteellinen tieto rakentuu ja erottaa historiatieteellisen tutkimuksen muusta tietokirjallisuudesta
  • osaa arvioida kriittisesti historiantutkimuksen rakentumista sen teoreettisista, metodisista, tietoteoreettisista ja tutkimuseettisistä lähtökohdista käsin
  • on perehtynyt syvällisemmin kahteen historiantutkimuksen teemaan sekä aikakauteen
  • on harjaantunut ryhmätyötaitoihin ja tiedonhakuun.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus