HISA1011 Paleografia: vanhojen käsialojen perusteet ja tulkinta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan eri käsialatyyppien tunnistamiseen ja kehitysvaiheisiin keskiajalta 1900-luvulle, ja perehdytään vanhoissa lähdeaineistoissa käytettyjen käsialojen erityispiirteisiin, kirjaimiin, lyhenteisiin, erikoissanastoon ja pääpiirteittäin myös kielioppiin. Samalla esitellään runsaasti erilaisia apuvälineitä ja tekniikoita vanhojen käsialojen lukemiseen sekä lähteiden tyylillisten ja kielellisten erityispiirteiden tunnistamiseen. Käsialojen tulkinnan lisäksi kurssilla tutustutaan lähdekriittisesti keskeisimpiin tutkijan käytössä oleviin varhaisiin lähdeaineistoihin ja niiden saatavuuteen, pääpainon ollessa noin 1500–1800-luvun Pohjolan ruotsin- ja suomenkielisissä pääosin saksalaistyyppisellä eli uusgoottilaisella käsialalla kirjoitetuissa aineistoissa. Ruotsin ja Suomen historiaa koskevien aineistojen lisäksi mukana on jonkin verran muidenkin maiden ja kielialueiden aineistoja. Kurssi sisältää lukuisia konkreettisia aineistojen, käsialojen ja kielen tulkintaan liittyä harjoituksia edeten helpommista (uudemmista) haasteellisiin (vanhempiin). Tekstiaineistojen lisäksi harjoitusmateriaaleina on vanhoja karttoja ja kuvia. Näin tarjottu teoreettinen tieto sekä apuaineistot ja -tekniikat limittyvät suoraan ja ymmärrettävästi opiskelijan tekemiin käytännön harjoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa paleografian perusteet, tunnistaa erilaiset käsialatyypit ja osaa omatoimisesti lukea vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittuja lähteitä
  • osaa jatkossa itsenäisesti soveltaa paleografisia apuvälineitä ja taitoja
  • on syventänyt osaamistaan vanhoista lähteistä ja niiden lähdekriittisestä käytöstä ymmärtäen niitä laajemmin ja syvällisemmin, halliten erityisesti varhaismodernin Ruotsin ja Suomen yhteisö-, sosiaali-, hallinto-, talous- ja kielihistoriaa koskevat keskeisimmät lähdeaineistot erityispiirteineen
  • osaa reflektoida, kuinka näitä aineistoja voi käyttää eri näkökulmista tutkimuksessa tai opinnäytetyössä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi toteutetaan itsenäisesti verkkokurssina Moodle-alustalla. Moodle-alustalla opiskelija saa teoreettista tietoa paleografiasta sekä apuvälineitä vanhojen käsialojen lukemiseen. Verkkokurssi etenee esitellen erilaisia lähdeaineistoja, joihin tutustumisen lisäksi sisältyy lukuisia tiiviitä käsialojen tulkintaharjoituksia tai muita soveltavia tehtäviä. Kurssin päättää laajempi käytännön taitoja testaava lopputyö, joka arvioidaan.
Arviointiperusteet:
Kurssin arvosana määräytyy itsenäisesti suoritettavasta moniosaisesta, erilaisia aineistoja ja käsialoja sekä niiden tulkintaa sisältävästä lopputyöstä. Lisäksi kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien aiemmin kurssilla annettujen tehtävien ja harjoitteiden asiallista tekemistä, vaikka niitä ei erikseen arvioida. Haastavan lopputyön hyväksytty suorittaminen ei ole tietotaidollisesti mahdollista, mikäli ei ole tehnyt aiempia harjoitteita huolellisesti opiskellen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus