Psykologian maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Psykologian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
150+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on vankka tietopohja ja ymmärrys psykologian eri sisältöalueista ja ilmiöistä, jotka liittyvät kehityspsykologiaan, kliiniseen psykologiaan, neuropsykologiaan ja kognitiiviseen neurotieteeseen, persoonallisuuspsykologiaan sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. Opiskelija hallitsee tutkimuksen tekemisen periaatteet ja tieteellisen ajattelun. Hän tuntee laaja-alaisesti näihin sisältöalueisiin liittyvät käsitteet ja teoriat ja pystyy arvioimaan niitä kriittisesti. Opiskelija osaa uutta luovasti suunnitella, toteuttaa ja raportoida empiirisen tutkimuksen ja jakaa osaamistaan erilaisissa toimintaympäristössä.

Tutkinto antaa opiskelijalle psykologiseen ammatilliseen työhön tarvittavat valmiudet suunnitella, toteuttaa ja kehittää psykologisia arviointeja ja interventioita. Lisäksi hänellä on vahva ja monipuolinen vuorovaikutusosaaminen, hän tuntee ammattieettiset yleisperiaatteet ja psykologin työtä koskettavan lainsäädännön, ja hänellä on tarvittava kielitaito. Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu henkilö voi käyttää psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen hänellä on valmiudet psykologian jatkokoulutus- ja erikoistumiskoulutusohjelmiin.


Psykologian maisterin opinnot (150 op) koostuvat psykologian opinnoista (syventävät opinnot vähintään 120 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Osaamistavoitteet

Tieteellinen osaaminen

Opiskelija perustaa toimintansa ja ammatillisen kehittymisensä tieteelliselle ajattelulle ja tutkitulle tiedolle. Tämä tarkoittaa perusteltua ja järjestelmällistä tiedonhankintaa sekä tiedon kriittistä arviointia. Opiskelija kehittää kriittistä ajatteluaan, jossa analysoidaan ja arvioidaan tietoa ja omaa ajattelua sekä pyritään perusteltuihin päätelmiin. Opiskelija tunnistaa tieteentekemiseen vaikuttavat erilaiset yhteiskunnalliset intressit ja käsitykset maailmasta. Opiskelija hallitsee riittävästi psykologian, kasvatustieteen ja muiden psykologiaa sivuavien tieteiden teoreettista ja tutkimuskirjallisuutta sekä eri oppiaineiden ja laaja-alaisten osaamisalueiden perustana olevien tiedonalojen keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja tiedon rakentumisen periaatteita. Hänellä on taitoa esittää, perustella ja puolustaa pätevästi omia näkökantojaan ja keskustella niistä. Lisäksi hänellä on omaa oppimista, tiedon omaksumista ja kognitiivisia prosesseja koskevaa tietoa sekä kykyä säädellä niitä suunnittelemalla, seuraamalla ja arvioimalla omaa oppimista.

Ammatillinen osaaminen

Opiskelijalla on käsitys ammatillisesta osaamisestaan ja valmiudet kehittää sitä. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.

Opiskelija tuntee yleisimmät mielen ja aivojen häiriöt, niiden luokitusjärjestelmät ja niiden hoitomenetelmät. Erityisesti hän tuntee psykologisia hoitomenetelmiä ja miten hoitomenetelmien käyttö suunnitellaan, miten ne toteutetaan ja miten niiden tuloksia arvioidaan. Opiskelija osaa arvioida lapsen ja nuoren kehitystä sekä heidän ja aikuisten mielen toimintoja ja niiden häiriöitä. Hän osaa toteuttaa psykologisia testejä ja arvioida niiden tuloksia sekä kirjoittaa psykologin lausunnon. Hän pystyy haastattelemaan ja neuvomaan asiakkaitaan. Opiskelija tuntee psykologin työhön liittyvän lainsäädännön. Hän osaa toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa ja jakaa heidän kanssaan psykologista tietämystään ja taitojaan.

Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Opiskelijalla on taito tunnistaa ja kehittää työtään ja työyhteisöään koskevia arvoja ja käytänteitä. Hän ymmärtää työhönsä liittyvien yhteisöjen normeja ja arvoja ja yhteisöissä toimivien psykologista suhtautumista niihin. Hän kykenee tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan yhteiskunnassa vaikuttavia psykologisia ilmiöitä ja viestimään niihin liittyvää tietoa.

Hyvinvointia vahvistava osaaminen

Opiskelija tunnistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä kehityksen riskitekijöitä yksilöiden ja ryhmien tasolla. Hän pystyy osallistumaan yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiseen. Hänellä on valmiuksia tukea ja kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia moniammatillisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Opiskelija tunnistaa eri elämänkulun vaiheissa (lapsilla, aikuisilla ja ikääntyvillä) olevia hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Opiskelija kykenee tunnistamaan oman asiantuntijuuden kehittymiseen ja työhönsä sisältyviä tyytyväisyyttä, sitoutumista ja motivaatiota vahvistavia tekijöitä. Lisäksi hän tunnistaa eri elämänalueisiin liittyviä kuormitustekijöitä.

Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen

Opiskelija pystyy sitoutumaan ja kykenee toimimaan yhteistoiminnallisesti ja rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, -suhteissa ja ryhmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija osaa ottaa toisen näkökulman huomioon, on kiinnostunut kuuntelemaan toista ja osaa antaa tilaa ryhmässä. Hän osaa jakaa ammatillista osaamistaan monialaisessa yhteistyössä sekä osaa toimia neuvoa antavassa ja ohjaavassa suhteessa työtovereihinsa ja asiakkaisiinsa.

Hänellä on kykyä omien ja toisten tunneilmaisujen havaitsemiseen ja tunnistamiseen sekä taitoa tunteiden säätelyyn ja ilmaisemiseen. Opiskelija ymmärtää tunteiden syitä ja niiden vaikutuksia itseen ja muihin ihmisiin ja osaa soveltaa tätä ymmärrystään työssään.

Hän kykenee tiedostamaan ja haastamaan moninaisuuteen liittyviä asenteitaan ja uskomuksiaan ja toimimaan ymmärtäen sen, että jokainen ihminen on erityinen ja omanlaisensa edellytyksineen ja taustoineen. Hänellä on tietoisuutta ja herkkyyttä toimia vuorovaikutuksessa kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä sekä arvostaa ja ymmärtää esimerkiksi etnisyyden, kielen, iän, uskonnon, sukupuolen sekä seksuaalisuuden sisältämiä erityispiirteitä.

Eettinen osaaminen

Opiskelija osaa toimia yksilöä kunnioittaen ja vastuullisesti ammattieettisten periaatteiden pohjalta. Opiskelija sitoutuu psykologin erityiseen vastuuseen asiakasprosesseistaan riippumatta työskentelyään ohjaavasta puitelainsäädännöstä ja sovellusalueen käytännöistä. Opiskelija pystyy tunnistamaan, analysoimaan ja kehittämään psykologian alojen asiantuntijuuden kannalta merkityksellisiä ja tavoiteltavia eettisiä periaatteita ja arvoja. Hän pystyy erittelemään omaa ja yhteisön toimintaa eettiseltä kannalta.

Opiskelijalla on psykologiseen ammatilliseen työhön tarvittavat taidot suunnitella ja toteuttaa psykologisia arviointeja ja interventioita. Tämän tutkinnon suorittanut voi hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja vain laillistettu henkilö voi käyttää psykologin ammattinimikettä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994). 

Rakenne

Valitse kaikki (119+ op)