PSYS4500 Lapsuus, nuoruus ja perhe (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso sisältää vuosittain kursseja ja/tai kirjallisuuden liittyen lapsiin/nuoriin ja/tai perheeseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syventävä teoriatietämys psykologian alan ajankohtaisista kysymyksistä koskien lapsia/nuoria ja/tai perhettä sekä tietämys laitoksen ja/tai tiedekunnan näiden alueiden tutkimuksen teosta. Hän osaa pohtia ajankohtaisia ilmiöitä uusimman tutkimustiedon näkökulmasta, hänellä on valmiudet perustella omia näkemyksiään sekä hakea tietoa itseohjautuvasti ja lähdekriittisesti. Opintojaksolla opiskelija kehittää ajattelutaitojaan ja itseohjautuvuuden taitojaan. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan seminaariosallistumiseen ja esitelmään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan seminaariosallistumiseen ja esitelmään tai kirjallisuustenttiin tai kirjalli-seen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Suoritustapa lukuvuodesta riippuen joko seminaari ja suullinen esitelmä tai kirjallinen tehtävä.

Opetus