XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskeisiä teemoja ovat

 • psykologin ja asiakkaan välisen vuorovaikutussuhteen erityispiirteet suhteessa muihin sosiaalisiin suhteisiin ja suhteen jännitteet
 • suhteen luomiseen ja ylläpitämiseen liittyvät viestintäprosessit ja viestinnän ilmiöt, kuten kuunteleminen ja sen osoittaminen, sosiaalinen tuki, luottamus ja ammatillisuus.
 • erilaiset verbaaliset ja nonverbaaliset viestintäkeinot ja niiden soveltaminen asiakaskeskustelussa
 • rakentava palautevuorovaikutus
 • vuorovaikutusosaaminen osana psykologin asiantuntijuutta ja
 • oman vuorovaikutusosaamisen kehittäminen.  

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

 • tunnistaa ja tiedostaa psykologin ja asiakkaan vuorovaikutussuhteen erityispiirteitä

 • osaa tunnistaa ja jäsentää asiakassuhteissa ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä

 • osaa käyttää erilaisia viestintäkeinoja asiakaskeskustelun ohjaamiseen

 • osaa analysoida ja arvioida viestintäkeinojen toimivuutta asiakaskeskustelussa

 • osaa soveltaa rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita

 • on asettanut tavoitteet oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämiseen asiakaskeskusteluissa 

Lisätietoja

Kurssiin sisältyy simuloituja psykologi-asiakastilanteita, jotka toteutetaan yhteistyössä Movin, psykologian laitoksen ja näyttelijöiden kanssa. Asiakastilanteita tarkastellaan ja analysoidaan yhdessä psykologian ja puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa. 

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Keskustelut, lyhyet luennot, toiminnalliset harjoitukset ja analyysitehtävät.

Opetus