TIES6390 Sensoriverkkojen kirjareferaatti (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija laatii kirjareferaatin erikseen sovitusta suomen- tai englanninkielisestä teoksesta tai useammasta tieteellisestä artikkelista. Pelkästä kirjallisuuteen perehtymisestä ei anneta erikseen suoritusmerkintää, vaan opintojakson suorittaminen edellyttää aina referaatin kirjoittamista. Opintopistemäärä määräytyy lähdeaineiston laajuuden ja sisällön haastavuuden mukaan. Kirjareferaatin laatimisesta sovitaan aina etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija johonkin uuteen sensoriverkkojen moduulia tukevaan teknologian osa-alueeseen itse valitun kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi tavoitteena on oppia kirjallisuuden referointia, oleellisen asian tiivistämistä sekä referaatin kirjoittamista. Kirjareferaatin tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua sekä kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta. Tarkemmat sisällölliset osaamistavoitteet määritellään tapauskohtaisesti kirjallisuudesta sovittaessa.

Lisätietoja

Kirjareferaatti on raportti siitä mitä annetussa lähdeaineistossa on sanottu jonkin teeman näkökulmasta yhdistettynä omaan pohdintaan ja näkökulmaan. Referaatissa lähdeaineiston ja kirjoittajan omat näkemykset on voitava selkeästi erottaa toisistaan. Tavoitteena ei ole lähdeaineiston mekaaninen toistaminen, vaan referaatilta edellytetään kriittistä lähestymistapaa ja luetun pohdintaa ja perusteltua arviointia. Kyse ei siis ole lähdeaineiston lyhennelmästä, vaan kirjoittajan omin sanoin esittämästä ja arvioimasta kuvauksesta siitä mitä lähdeaineistossa on tuotu esille. Kirjareferaatissa ei ole tarpeen käsitellä kaikkea mitä lähdeaineistossa on tuotu esille. Tärkeää on kyky nostaa esiin oleellinen ja rajata käsitelty tärkeisiin teemoihin. 

Raporttiluonteestaan huolimatta referaatti tulee kirjoittaa selkeäksi, täydellisistä lauseista ja virkkeistä koostuvaksi tekstiksi.

Esitietojen kuvaus

Sensoriverkot-moduulin kurssit

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäisesti suoritettava opintojakso, jonka suorittamisesta sovitaan aina etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Referaatin hyväksytty suoritus edellyttää referoitavan lähdeaineiston keskeisen sanoman esittämistä yhdistettynä omaan pohdintaan sisällön vaikutuksista ja merkityksistä siten, että lukijalle välittyy selkeä kuva mikä on referointia ja mikä on kirjoittajan oma näkemystä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus