TIES5361 Esineiden internet (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi suoritetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen

Kuvaus

Sisältö

Johdanto, esineiden internetin arkkitehtuuri, yhdyskäytävän perusteet ja toiminnallisuus, sovelluskerrokseen liittyvät kommunikointiprotokollat, esineiden internetin yhteentoimivuuteen liittyviä standardeja ja kehikkoja, käyttöliittymäteknologiat ja –ratkaisut, johdanto sosioteknisiin järjestelmiin.

Suoritustavat

Kaikkien kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien hyväksytty suoritus sekä hyväksytty oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
1. suunnitella sovelluksia internetiin yhdistetyllä esineellä,
2. löytää ratkaisuja yhteensopivuushaasteisiin esineiden välillä,
3. hahmottaa esineiden internetin kokonaisarkkitehtuurin liittyviä elementtejä sekä niiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia,
4. pohdiskella eri protokollien ja teknologioiden valintoja IoT-arkkitehtuurien suunnittelussa,
5. tunnistaa erilaisia käyttöliittymäratkaisuja ja suunnitella vuorovaikutusta ihmisten ja esineiden välillä, ja
6. hahmottaa kontekstin tärkeys ja osaa huomioida suunnittelussa laajempi sosiotekninen ympäristö

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta