TERKOKSYB Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen erityispiirteet -moduuli, vaihtoehto B (16 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen erityispiirteet -moduulissa perehdytään monipuolisesti terveyden edistämisen erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja käytännön toimiin yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla sekä tarkastellaan kriittisesti terveyden edistämisen toteutumista ja vaikuttavuutta erilaisissa toimintaympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Opintomoduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kriittisesti tarkastella terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen lähestymistapoja, toimintaympäristöjä, teorioita, menetelmiä ja kehityssuuntia
  • tunnistaa perusteet terveyden edistämisen suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin, mittaamiseen ja seurantaan sekä osaa monipuolisesti arvioida terveyden edistämisen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja niiden toteutumista käytännössä
  • osaa kriittisesti arvioida terveyden edistämisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjoiden sekä toimintaympäristölähtöisen terveyden edistämisen mahdollisuuksia, rajoitteita ja vaikuttavuutta
  • tuntee digitaalisen terveyden edistämisen teoreettisia perusteita sekä digitaalisten työkalujen ja strategioiden käyttöä terveyden edistämisessä

Esitietojen kuvaus

TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu -opintojakso tulee olla suoritettuna

Lisätietoja

Moduuli on suunnattu opiskelijoille, joilla on aiempia opintoja alalta (esim. terveystieteiden kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija, jolla jokin muu opintosuunta kuin terveyskasvatus). Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Moduulivaihtoehto B on tarkoitettu niille, jotka ovat jo aikaisemmin suorittaneet opintojakson TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu (tai vastaavan entisen opintojakson KTEA010 Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä). 

Rakenne

Valitse kaikki (16 op)