TERKOKPER Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuli (15 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduulissa perehdytään terveyden edistämisen ilmiöön yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Moduulin opinnoissa tarkastellaan terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja tutkimustietoa sekä niiden hyödyntämistä terveyden edistämistoimien suunnittelussa.   

Osaamistavoitteet

Opintomoduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä ja vertailla terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä sekä kuvata terveyden edistämisen eettisiä periaatteita ja toimintaa ohjaavia näkemyksiä, säädöksiä ja asiakirjoja
  • osaa selittää terveyseroja ja terveyden eriarvoisuutta
  • tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä terveyden edistämisen asiantuntijoilta vaaditaan
  • tuntee terveysviestinnän ja terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelun periaatteita, teorioita ja malleja sekä osaa soveltaa niitä terveyden edistämistoimien suunnittelussa ja arvioinnissa

Lisätietoja

Moduuli on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia opintoja alalta. Esim. muilta tieteenaloilta tulevat ”sivuaineopiskelijat”. Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Rakenne

Valitse kaikki (15–16 op)