TTIP1002 Terveyden edistäminen (3–4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen
Terveysosaaminen ja terveyskäyttäytyminen eri ikäryhmissä
Väestön terveyserot ja niiden kaventamisen keinot
Terveyden sisältöalueet
Terveyden eriarvoisuus
Terveyden edistämistä ohjaavat säädökset ja ohjekirjeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Terveyden edistämisen toimintaympäristöt 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata ja vertailla terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä
  • osaa kuvata terveyseroja eri väestöryhmissä ja niiden kaventamisen keinoja
  • tuntee terveyden edistämisen keskeisiä eettisiä periaatteita sekä toimintaa ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja
  • osaa soveltaa terveyden edistämisen lähestymistapoja ja keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla erilaisissa toimintaympäristöissä

Lisätietoja

Terveystieteiden perusopinnoissa samoin kuin terveyskasvatuksen maisteriohjelmassa AMK-tutkinnon suorittaneille opintojakson laajuus on 3 op. Terveystiedon perusopinnoissa opintojakso suoritetaan 4 op laajuisena.

Kirjallisuus

  • Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.) 978-952-302-717-6
  • Pietilä, A-M & Terkamo-Moisio, A. (toim.) 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland General series No. 26, University of Eastern Finland. Kuopio. 199 s. (vain terveystiedon perusopinnoissa)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso suoritetaan terveystieteiden perusopinoissa 3 op:n laajuisena. Aktiivinen osallistuminen luennoille (16h), itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (Sihto & Karvonen) Liikuntapedagogiikan opiskelijat HUOM! Valitsethan kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä suoritustavan 2 (4 op), mikäli suoritat terveystiedon perusopintoja!
Arviointiperusteet:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 100%
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Terveystiedon perusopinnoissa opintojakson laajuus on 4 op (luennot 16h ja luentotentti sekä kirjatentti 3 op (Sihto & Karvonen) + kirjallisuuden tenttiminen 1 op (Pietilä & Terkamo-Moisio)
Arviointiperusteet:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (Sihto & Karvonen) 75 %, toinen kirjatentti (Pietilä & Terkamo-Moisio) 25 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 h) ja luentotentin suorittaminen
Itsenäinen opiskelu: Kirjallisuuden tenttiminen (Sihto)

Kirjallisuus:
  • Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.) 978-952-302-717-6

Opetus

x

Tentti (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Yksi opintopiste suoritetaan tenttimällä kirja/kirjan osa? x / artikkelikokoelma.

Kirjallisuus:
  • Pietilä, A-M & Terkamo-Moisio, A. (toim.) 2019. Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen. Publications of the University of Eastern Finland General series No. 26, University of Eastern Finland. Kuopio. 199 s.

Opetus