STKPER Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Työskenteletkö maahanmuuttajien parissa? Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnoissa perehdyt suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen.

Kuvaus

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnoissa perehdytään sisältöihin, joita suomen kielen opettaja työssään tarvitsee. Näitä ovat suomen kieli käytön, merkityksen ja muodon sekä toisen kielen oppimisen näkökulmasta sekä kielen oppimisprosessi erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa tarkastellaan myös suomen kielen ja sen oppimisen yhteiskunnallisia ja ideologisia sidoksia.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppimisen ja -opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita sekä alan koulutuspoliittista asemaa
  • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy analysoimaan suomen kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa myös oppimisen näkökulmasta
  • ymmärtää kielen merkityksen identiteetin rakentamisessa ja monikielistyvissä yhteisöissä
  • tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
  • tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteita
  • näkee kielen ja kielenkäytön tutkimuksen kohteena ja ymmärtää tutkimustiedon merkityksen oppimisen, opettamisen ja kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)