STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan kielenoppimista dynaamisena ja käytössä kehittyvänä ilmiönä. Jaksolla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä sekä tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Oppijankieltä, oppimateriaaleja ja opetuskäytänteitä harjoitellaan tarkastelemaan erilaisten kielenoppimiskäsitysten valossa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, kuinka kielitaito ja kielitieto otetaan haltuun käyttämällä kieltä eri tilanteissa ja ympäristöissä
  • ymmärtää oppijankielen kehittymisen dynaamisena, tilanteisena ja epälineaarisena prosessina
  • osaa havainnoida oppijankielen kehittymistä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmasta
  • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen tutkimuksen suuntauksiin
  • tunnistaa alan oppimateriaalien pedagogisia lähtökohtia.

Lisätietoja

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
verkkokurssi 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta