MMT2KOK Musiikkiteknologia (15–35 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli perehdyttää opiskelijat musiikkiteknologian alan työkaluihin ja nykyaikaisiin käytäntöihin. Opiskelija kehittää asiantuntemustaan koskien äänen fysiikkaa, digitaalista ääntä, signaalinkäsittelyä, musiikin äänittämistä ja sekvensointia. Lisäksi moduuli lisää ymmärrystä siitä, mitä nämä aihealueet merkitsevät laskennallisen musiikkitieteen kannalta, esimerkiksi kuinka niitä voidaan hyödyntää musiikin analysoimisessa ja kuvaamisessa sekä symbolisessa että digitaalisessa muodossa, tai kuinka instrumentin ja muusikon sensomotorisia suhteita voidaan tarkastella musiikillisten rajapintojen näkökulmasta. Opiskelijat valitsevat valinnaisista kursseista ne, jotka kokevat itselleen hyödyllisiksi. Ohjelmointikurssilla (TIEP1810) opetellaan digitaalisen audion- ja signaalinkäsittelyn matemaattisia perusteita. Itsenäisen projektikurssin avulla opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa itsenäiseen musiikkiteknologiaprojektin toteuttamiseen. Moduuli sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sovellettavan musiikkiteknologian mahdollisuuksista osana omaa asiantuntijuuttaan. Se antaa myös hyvät valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija

- osaa tallentaa ja muokata musiikkia sekä midi- että audiomuodossa

- osaa käyttää äänen tallennusjärjestelmiä ja ymmärtää äänityksen perusteita

- tuntee musiikilliseen notaatioon ja musiikin äänitiedostojen analysointiin käytettäviä ohjelmistoja

- osaa hyödyntää vakioanalyysiohjelmistoja ja / tai ohjelmointiympäristöjä äänisynteesien luomiseen

- osaa nimetä ja selittää keskeisiä käsitteitä ja teorioita suunniteltaessa musiikillisia käyttöiliittymiä

- osaa käyttää matriisilaskentaohjelmistoa musiikkiteknologisen projektin toteuttamisessa

- osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjelmointikoodeja laskennallista äänianalyysiä varten

- osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisen musiikkiteknologiaprojektin

Rakenne

Valitse kaikki (13–35 op)