TIEP1810 Johdatus laskentaan digitalisaation sovelluksissa (3–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Harjoituksissa tutustutaan matemaattiseen ongelmanratkaisuun tietokoneluokassa Matlab/Octave-ohjelmiston avulla. Tällä kurssilla keskitytään pääasiassa lineaarisen algebran ja geometrian aihepiiriin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen tietokoneella tapahtuvana laskentana. Esimerkkisovelluksena on muiden muassa musiikin tutkimuksessa tarvittava signaalinkäsittely.

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Kurssin aikana suoritettavat tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää matriisilaskentaohjelmistoa ja sovellusalakohtaista työkalustoa matemaattisen ongelmanratkaisun apuvälineenä. Hän ymmärtää matematiikan (pääasiassa lineaarialgebran) roolin digitalisaation toteuttamisessa ja tietää, millaista on korkeakoulumatemaattinen oppimateriaali sekä tutkimusten raportointi. Hän on saanut alustavan käsityksen matematiikan ja numeeriikan jatkokurssien luonteesta (esim. numeeriset menetelmät, laskennallinen lineaarialgebra) ja hän tietää jo konkreettisia sovelluskohteita jatkokurssien teoreettisille sisällöille.

Lisätietoja

Kurssista on eniten hyötyä aihepiirin alkuvaiheen opiskelussa, kuten esimerkiksi tukemassa samaan aikaan suoritettavaa lineaarialgebran kurssia tai ensimmäisenä johdantona tietokoneiden käyttöön signaalinkäsittelijän tutkimusvälineenä.

Esitietojen kuvaus

Kurssilla lasketaan, joten kaikki kertaus ja aiemmat opinnot matematiikasta ovat hyödyksi. Selviytymiseen tarvittavat matemaattiset käsitteet käydään läpi kurssilla, mutta niiden oppimiseen on varattava ylimääräistä aikaa lähtötasosta riippuen.

Oppimateriaalit

Suositeltavaa oheismateriaalia ovat esimerkiksi Cleve Molerin kirjat Experiments with MATLAB ja Numerical Computing with MATLAB.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus