MATLUOKOK Matematiikan opintoja luokanopettajille (16+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Moduuli koostuu luokanopettajille soveltuvista matematiikan opintojaksoista. Aiheina opintojaksoilla ovat mm. tasogeometria, lukuteoria ja todennäköisyyslaskenta. Moduulin vähimmäislaajuus on 16 op.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee geometrian, lukuteorian ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteistön ja omaa valmiudet niihin liittyvien tulosten soveltamiseen. Hän ymmärtää matemaattisen teorian yleisen rakenteen ja perustelujen roolin matematiikassa. Opiskelija on vahvistanut menetelmä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, ja laajentanut matematiikan osa-alueiden tuntemustaan.

Esitietojen kuvaus

Esitiedoiksi moduulin opintojaksoille riittää lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyvä hallinta. Tarvittaessa esitietoja voi täydentää esimerkiksi opintojaksoilla

  • MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (lyhyen matematiikan opiskelleille)
  • MATY1005 Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi (1-2 op) (verkkokurssi)
  • MATP100 Johdatus matematiikkaan (3 op)

Lisätietoja

Moduulin opintojaksot voi sisällyttää matematiikan erillisen perus- ja aineopintokokonaisuuden valinnaisiksi opintojaksoiksi.

Rakenne

Valitse kaikki (16+ op)