MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 (7 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Euklidisen avaruuden lineaarinen ja geometrinen struktuuri; lineaarinen riippumattomuus, aliavaruus, kanta, dimensio ja ortogonaalisuus; lineaarinen yhtälöryhmä ja sen ratkaiseminen; lineaarikuvaus ja sitä vastaava matriisi sekä matriisien laskutoimitukset ja determinantin perusominaisuudet.

Opintojakson sisältö vastaa esimerkiksi kirjan Strang: Introduction to Linear Algebra, 5th edition lukuja 1-5 ja 7.1 tai kirjan Lay: Linear algebra and its applications, 2nd edition lukuja 1-4 ja 6.1-6.4.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
 • kykenee ratkaisemaan usean muuttujan lineaarisen yhtälöryhmän Gaussin ja Jordanin menetelmällä sekä analysoimaan yhtälöryhmän ratkaisujoukkoa.
 • tuntee Euklidisen avaruuden lineaarisen rakenteen, erityisesti aliavaruudet, sekä sisätulon ja normin
 • osaa käsitellä lineaarikuvauksia, matriiseja ja determinantteja, sekä tuntee näiden yhteydet toisiinsa
 • pystyy selvittämään, onko annettu vektorijoukko lineaarisesti riippumaton
 • osaa muodostaa annettuun aliavaruuteen kannan ja määrittää aliavaruuden dimension
 • osaa käyttää Euklidisen avaruuden sisätulon antamaa geometrista rakennetta, muodostaa annettuun aliavaruuteen ortonormaalin kannan Gramin ja Schmidtin ortogonalisointimenetelmällä sekä laskea vektorin ortogonaaliprojektion aliavaruudelle
 • osaa lineaarialgebran keskeisten käsitteiden määritelmät ja pystyy tuottamaan todistuksia käsitteitä koskeville väitteille.

Esitietojen kuvaus

Lukion matematiikan pitkä oppimäärä tai vastaavat tiedot. Myös kurssista Johdatus matematiikkaan (MATP100) on apua.

Kirjallisuus

 • Steven J. Leon, Linear Algebra with Applications, Pearson Education, Inc. (kaikki painokset käyvät); ISBN: 0-13-200306-6
 • Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambrige Press. (kaikki painokset käyvät); ISBN: 978-09802327-7-6
 • Stanley I. Grossman, Elementary Linear Algebra, Wadswoth Publishing Company. (kaikki painokset käyvät).; ISBN: 0-534-07422-7
 • Roland E. Larson ja Bruce H. Edwards, Elementary Linear Algebra, D.C. Heath and Company. (kaikki painokset käyvät); ISBN: 0-669-14583-1
 • David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Pearson Education, Inc. (kaikki painokset käyvät); ISBN: 0-321-14992-0

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritustavassa opintojakso suoritetaan välikokeilla (2kpl kurssin aikana). Suoritustapaan liittyy viikottaisten harjoitustehtävien tekemistä. Osa harjoitustehtävistä voi olla kirjallisesti palautettavia. Välikokeisiin saa lisäpisteitä tehdyistä harjoitustehtävistä. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy välikokeiden yhteispistemäärän ja laskuharjoitustehtävistä saatavien pisteiden perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Suoritustapana itsenäinen opiskelu ja lopputentti.
Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy lopputentin pisteiden perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy välikokeiden yhteispistemäärän ja laskuharjoitustehtävistä saatavien pisteiden perusteella.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja 48 h, 11 harjoituskertaa.

Oppimateriaalit:

Luennoilla jaettava luentomateriaali.

Opetus

x

Tentti (7 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn arvolauseeseen vaaditaan vähintään puolet maksimipistemäärästä.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu ja lopputentti.

Opetus