KEMPERERI Kemian perusopinnot valinnaisina opintoina (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Kemian perusopintoihin kuuluu luentoja ja harjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Perusopinnoissa opiskellaan perusteet kaikista kemian aloista ja saadaan pohjatieto kemian aineopintoja varten. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemian peruskäsitteisiin, yhdisteiden nimeämiseen, reaktioyhtälöiden tasapainottamiseen, kemialliseen sidokseen ja molekyylien väliseen vuorovaikutukseen, biomolekyylien perusrakenteisiin, reaktiokinetiikkaan ja kemialliseen tasapainoon, jaksollisen järjestelmän rakenteisiin, sähkökemiaan ja lämpökemiaan sekä orgaanisten yhdisteiden nimeämiseen ja perusreaktioihin. Perusopinnot antavat valmiudet jatkaa kemian aineopintoihin.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa keskustella modernin kemian sovellettavuudesta
monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Opiskelija pystyy ohjatusti
hyödyntämään kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemustaan työelämän tarpeisiin. Opiskelija tuntee alkuaineiden ja perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamistavat. Hänen ryhmätyötaitonsa ja ongelmanratkaisutaitonsa ovat kehittyneet.

Perusopintojen myötä opiskelija osaa:

  • selittää kemian peruskäsitteitä ja nimetä yhdisteitä
  • analysoida alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
  • kuvata kemiallisia sitoutumistyyppejä
  • esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteita
  • laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöitä
  • tunnistaa yhdisteiden tavallisimpia funktionaalisia ryhmiä ja niiden yleisimpiä reaktiotyyppejä sekä arvioida yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
  • kuvata perusasioita lämpö- ja sähkökemiasta, kemiallisesta tasapainosta ja reaktiokinetiikasta, sekä tehdä niihin liittyvää laskentaa ja mallintamista

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)