KEMP1140 Orgaanisen kemian perusteet (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Järjestävä organisaatio:
Kemian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen.
 • Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät.
 • Konjugaatio-, resonanssi- ja aromaattisuuskäsitteet.
 • Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien arviointia. Tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavista yhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
 • Osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä.
 • Tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.
 • Osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.

Työelämätaidot:

 • Aikataulutus, ajanhallinta.
 • Tieteellisen ajattelun perusteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.

Esitietojen kuvaus

KEMP1110 Molekyylien maailma tai KEMP111 Kemian perusteet 1 tai vastaavat tiedot

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

 • J.G. Smith: Organic Chemistry, 4. painos (tai uudempi): luvut 1-12, 16, 17, 19. (ISBN 978-981-4581-88-2)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja ja harjoituksia.

Opetus

x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

If you want to take exam in English, please contact the teacher.

Opetus