KEMP1110 Molekyylien maailma (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa.
 • Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne.
 • Yhdisteet ja niiden nimeäminen.
 • Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria.
 • Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait.
 • Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin.
 • Kemiallinen sidos ja molekyylien väliset vuorovaikutukset.
 • Molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit.
 • Johdatus optiseen spektroskopiaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja –termejä.
 • Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet.
 • Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut.
 • Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen.
 • Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella.
 • Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin.
 • Osaa soveltaa kemiallisen sitoutumisen malleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa.
 • Tuntee IR- ja UV/VIS-spektroskopioiden perusperiaatteet.

Työelämätaidot:

 • Tuntee tieteellisen lähestymistavan perusteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan vähintään lukion kemian pakolliset opinnot tai vastaavat tiedot

Oppimateriaalit

 • Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International tai Global Edition, Pearson Education International.
  • 1.-4. painos: luvut 1-5, 7-10 sekä 11.1-11.4.
  • 5. painos: luvut 1-6, 8-11 sekä 12.1-12.4.
 • Spektroskopiaan erillinen lisämateriaali, jonka saa luentokurssilla tai kirjatenttiä varten kurssin vastuuopettajalta.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luentokurssiarvioinnissa arviointi perustuu harjoitusten ja tentin yhteispisteisiin. Kirjatenttiarviointi perustuu ainoastaan tenttipisteisiin. Kurssi arvioidaan aina opiskelijalta molemmilla arviointitavoilla ja kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta parempi.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatenttiarviointi perustuu ainoastaan tenttipisteisiin. Mikäli opiskelija on osallistunut luentokurssille, kurssilla kerätyt harjoituspisteet huomioidaan kaikissa saman lukuvuoden tenteissä luentokurssiarviointitavan mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Luentokurssiarvioinnissa arviointi perustuu harjoitusten ja tentin yhteispisteisiin. Kirjatenttiarviointi perustuu ainoastaan tenttipisteisiin. Kurssi arvioidaan aina opiskelijalta molemmilla arviointitavoilla ja kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta parempi.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoituksia.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatenttiarviointi perustuu ainoastaan tenttipisteisiin. Mikäli opiskelija on osallistunut luentokurssille, kurssilla kerätyt harjoituspisteet huomioidaan kaikissa saman lukuvuoden tenteissä luentokurssiarviointitavan mukaisesti.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu

Opetus