KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Järjestävä organisaatio:
Kemian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet.
 • Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino.
 • Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset.
 • Lämpökemia ja termodynamiikka: entalpia, entropian ja Gibbsin energian muutokset sekä kalorimetria.
 • Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali, elektrolyysi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia.
 • Osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla.
 • Tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella.
 • Osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot.
 • Hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää.
 • Ymmärtää lämpökemian ja kalorimetrian perusteet.
 • Osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla.
 • Tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä.

Työelämätaidot:

 • Datan käsittely tietoteknisin menetelmin.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan KEMP1110 Molekyylien maailma tai KEMP111 Kemian perusteet 1 tai vastaavat tiedot sekä vähintään lukiotason matemaattisia valmiuksia.

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

 • Tro, Nivaldo J.: Chemistry - A Molecular Approach, Pearson Education, 
  • luvut 7, 14-20 (5. painos) tai
  • luvut 6, 13–19 (4. painos) tai 
  • luvut 6, 12–18 (1.–3. painokset).

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipisteistä.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja ja harjoituksia.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

If you want to take exam in English, please contact the teacher.

Opetus