KEMP1130 Epäorgaanisen kemian perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Järjestävä organisaatio:
Kemian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Atomien elektronirakenteet.

 • Jaksollinen järjestelmä ja sen trendit.
 • Kemiallisen sitoutumisen perusteet.
 • Ionisidokset ja ioniset yhdisteet.
 • Metallisidokset ja metallit.
 • Yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteet.
 • Hapot ja emäkset.
 • Hapetusluvut ja hapetus-pelkistys –reaktiot.
 • Epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Tietää jaksollisen järjestelmän rakenteen ja sen päätrendit.
 • Muistaa epäorgaanisen kemian perustermit.
 • Ymmärtää kemiallisten sidosten jaon päätyyppeihin.
 • Pystyy kuvaamaan yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteita.
 • Tuntee Brønstedin ja Lowryn sekä Lewisin teoriat hapoista ja emäksistä.
 • Osaa soveltaa hapetuslukuja hapetus-pelkistys -reaktioiden kuvaamiseen.
 • Osaa soveltaa IUPAC:n nimeämissääntöjä yksinkertaisten epäorgaanisten yhdisteiden nimeämiseen.

Työelämätaidot:

 • Tuntee yleisimpien (epäorgaanisten) tutkimusmenetelmien perusteet ja niiden kemiallisia sovelluskohteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen testin (kirja) käytössä.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan esitiedoiksi KEMP1110 Molekyylien maailmaa sekä KEMP1120 Kemiallista tasapainoa ja energiaa (tai KEMP111 ja KEMP112 Kemian perusteet 1 & 2) tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

 • Epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen opetetaan ohjauksissa, siellä käytetään
  lähteenä:
  • IUPACin Red Book: Nomenclature of Inorganic Chemistry, Luvut IR-1.1–1.5 ja IR-2
 • Weller, Mark; Overton, Tina; Rourke, Jonathan; Armstrong Fraser: Inorganic Chemistry, 6. painos (ISBN-13: 9780199641826), Oxford University Press, 2014, soveltuvin osin luvut 1-5 ja 7-9.
 • Connelly, Neil G.; Damhus, Ture; Hartshorn, Richard M.; Hutton, Alan T. (toim.): Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005 (ISBN-13:9780854044382), RSC Publishing, 2005, soveltuvin osin luvut 1-9.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% kurssin maksimipisteistä.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittamiseen hyväksytysti (1/5) vaaditaan vähintään 50% tentin maksimipisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentoja ja harjoituksia.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

If you want to take exam in English, please contact the teacher.

Opetus