Tilastotieteen ja datatieteen maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisteriopinnot sisältävät sekä teoreettisia opintoja että tilastotieteen sovelluksia ja tähtäävät ammattitilastotieteilijän taitoon. Maisteriopinnot antavat myös valmiuden jatko-opintoihin. Tilastotieteen maisteriopintoihin esitietoina edellytetään kandidaatin tutkinto tilastotieteessä tai matematiikassa, tai näitä vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Maisteri osaa nimetä perusmenetelmien lisäksi joukon muita tärkeitä tilastollisia malleja ja menetelmiä. Hän osaa myös antaa niistä esimerkkejä ja perustellusti valita sopivia malleja tietyn ongelman ratkaisemiseksi. Maisteri osaa raportoida monimutkaistenkin tilastollisten mallien tulokset. Maisteri on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen. Maisteri kykenee seuraamaan tilastotieteen kehitystä alan kausijulkaisujen avulla ja omaksumaan tietoa tilastotieteen uusista kehittelyistä. Maisteri osaa itsenäisesti muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia yhteistyössä sovellusalan asiantuntijan kanssa. Hän kykenee omaksumaan uusien valmisohjelmien käytön ja ohjelmoimaan tarvittaessa itsekin. Maisteri on utelias ja avoin eri sovellusalojen alojen ongelmille. Maisteri osaa perustella kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten ja tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä. Hän osaa myös, että perustella ja kertoa vakuuttavasti johtopäätöksiin liittyvän epävarmuuden. Maisteri kykenee toimimaan vaativissakin tilastotieteen konsultointitehtävissä. Maisteri suhtautuu positiivisesti yhteistyöhön eri alojen ihmisten kanssa ja hän on keskeinen vastuunkantaja tilastollisten johtopäätösten teossa. Maisteri tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä. Maisteri toimii yksilön tietosuojan ja rehellisyyden edellyttämällä tavalla tilastollisten johtopäätösten teossa. Maisteri asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Rakenne

Valitse kaikki (69+ op)