MSLAINERI Museologian aineopinnot valinnaisina opintoina (45 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

on selvillä museologiaan, heritologiaan ja kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvästä tieteellisestä keskustelusta,
osaa seurata alan kehitystä,
osaa arvioida museologian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen alalla usein käytettyjä teorioita ja niiden käytännön sovelluksia,
kykenee hakemaan ja arvioimaan tutkimustaan koskevaa tietoa, hallitsee tiedonhaun perusteet sekä osaa soveltaa haettua tietoa,
tunnistaa omat kiinnostuksen kohteensa museologian ja museotyön kentässä sekä
tuntee oman museologisen osaamisensa vahvuuksia ja osaa soveltaa niitä käytännön museotyössä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä. Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä. Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (45 op)