MSLA035 Työssäoppiminen II (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen.

Suoritustavat

Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. Kuuden viikon (180 tuntia) laajuinen ohjattu työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa.

Arviointiperusteet

Työskentely ja raportti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee museon erityispiirteitä työympäristönä ja sen toimintaa kulttuuriperintöorganisaationa,
- osaa soveltaa aiemmin oppimaansa käytännön työtehtävissä,
- tunnistaa ja kykenee arvioimaan omaa suoriutumistaan ja omaa osaamistaan museotyöntekijänä sekä
- osaa vertailla kahden erilaisen museotyypin piirteitä sekä työympäristöinä että organisaatioina.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus