MSLA1101 Kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian klassikot (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian teorian syntyvaiheisiin liittyvää tieteellistä keskustelua.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely ja tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen työ. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti tai kirjallinen työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee museologian teorian syntyvaiheiden lähtökohtia,
- tuntee heritologisen ja museologisen tutkimuksen keskeisiä tutkijoita ja heidän ajatuksiaan sekä
- hahmottaa kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyneitä varhaisempia käsitteellisiä kysymyksiä.

Kirjallisuus

  • Hooper-Greenhill, Eilean 1992: Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge.; ISBN: 9780203415825
  • Pearce, Susan 1992: Museums, Objects and Collections: a cultural study. Leicester: Leicester University Press.; ISBN: 1-56098-330-2
  • Sola, Tomislav 1997: Essays on museums and their theory: Towards the cybernetic museum. Helsinki: Finnish Museum Associaton.; ISBN: 951-9426-18-3
  • van Mensch, Peter 1998: Towards a methodology of museology.
  • Lowenthal, David 1988: The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press.; ISBN: 0-521-22415-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Tentti (10 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus