MSLA033 Opintomatkat ja museologian ajankohtaiset kysymykset (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan, vertaillaan ja arvioidaan kotimaisia ja/tai ulkomaisia museo- ja kulttuuriperintökohteita. Osallistutaan kulttuuriperintö- ja museokentällä järjestettäviin ajankohtaisiin seminaareihin

Suoritustavat

Aktiivinen projektityöskentely Jyväskylän yliopiston valtakunnallisen museologiaseminaarin järjestämiseksi ja oman projektityöskentelyn kirjallinen dokumentointi tai osallistuminen vähintään viiteen museo- tai kulttuuriperintöalan seminaaripäivään ja tilaisuuksien kirjallinen raportointi (4 op). Tutustuminen vähintään kuuteen museo- tai kulttuuriperintökohteeseen ja vierailujen kirjallinen raportointi (3 op)

Arviointiperusteet

Oman projektityöskentelyn kirjallinen itsearviointiraportti tai raportti museo- ja kulttuuriperintöseminaareista (4 op). Kulttuuriperintö- ja museokohdevierailujen raportti (3 op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaisia museoita, museotyyppejä ja kulttuuriperintökohteita,
- osaa arvioida ja vertailla niitä,
- tuntee museologiassa ja museokentällä käytävää ajankohtaista keskustelua museo- ja kulttuuriperintötyön kysymyksistä sekä
- tuntee museo- ja kulttuuriperintöalan seminaari- ja kongressikäytänteitä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (7 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus