XYHY1003 Tutkimusviestintä (YFI) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tämä opintojakso tukee kandidaatintutkielman laatimista. Opintojaksolla harjoitellaan muun muassa työn aikatauluttamista, tutkimustiedon tiivistämistä, omien ja toisten tekstien kriittistä arviointia sekä tutkielman tekstilajiin sopivaa kirjoittamistapaa. Kurssiin sisältyy kandidaatintutkielmaan liittyviä suullisia sekä kirjallisia suomen- ja englanninkielisiä tehtäviä.

Keskeiset sisällöt

  • oman alan tieteellisen tekstin konventiot
  • oman tutkimustyön suunnitteleminen ja aikatauluttaminen osana kirjoitusprosessia
  • palaute tutkimus- sekä kirjoitusprosessin eri vaiheissa
  • tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen eri kielillä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä suunnittelun ja palautteen merkitystä siinä.
  • tunnistaa kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
  • osaa analysoida erikielisten tekstien tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
  • osaa esittää omaan tutkimukseensa tai tutkimusprosessiinsa liittyvää tietoa selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti sekä kielirepertuaariaan hyödyntäen
  • kykenee hyödyntämään vahvuuksiaan oman alansa viestijänä ja suunnittelemaan viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämistä.

Lisätietoja

Vieras kieli: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Kypsyysnäyte: Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Opintojaksolle osallistuminen on suositeltavaa ajoittaa samaan lukukauteen kandidaatintutkielman kirjoittamisen kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus