XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus (YFI) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan tieteelliseen keskusteluun osallistumista eri tavoin. Samalla harjaannutaan toimimaan ryhmässä ja osallistumaan palautevuorovaikutukseen sekä kehitetään viestintävarmuutta.

Keskeiset opintosisällöt
  • tiedon esittäminen ja argumentointi eri kielillä
  • ryhmän vuorovaikutuksen periaatteet, analysointi ja reflektointi
  • epävarmuuden sieto osana vuorovaikutusosaamista
  • oppimista tukevan palautteen hakeminen, antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa tieteelliseen keskusteluun liittyviä tavoitteita ja odotuksia ja pyrkii huomioimaan niitä omassa viestinnässään
  • osaa analysoida löytämäänsä tietoa sekä tiivistää sitä selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
  • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä
  • tuntee keinoja viestintävarmuuden vahvistamiseen ja osaa hyödyntää niitä tilanteeseen soveltuvalla tavalla
  • osaa osallistua palautevuorovaikutukseen tavoilla, jotka tukevat omaa ja vertaisten oppimista.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus