XYHY1000 Akateemiset tekstitaidot (YFI) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan tunnistamaan akateemisen viestinnän ominaispiirteitä ja hyödyntämään niitä osana omaa kirjoittamisprosessia. Lisäksi harjoitellaan omien ajatuksien esittämistä tiiviisti, selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Keskeiset opintosisällöt

  • oman tieteenalan tekstien ominaispiirteet 
  • lukustrategiat ja kriittinen lukeminen 
  • tieteellinen kirjoittaminen prosessina 
  • vertaispalaute kirjoitusprosessin tukena 
  • oman monikielisen viestintäosaamisen reflektointi ja tavoitteiden asettaminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisia tieteellisen tiedonhaun ja kriittisen lukemisen strategioita 
  • ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen prosessina ja palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
  • osaa laatia jäsennellyn ja ymmärrettävän lähdeperustaisen tekstin 
  • tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa opiskelijana ja viestijänä eri kielillä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus