XYHY1002 Monikielinen vuorovaikutus (YFI) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan akateemisissa ja ammatillisissa viestintätilanteissa toimimista yhdessä muiden kanssa. Opintojaksolla viestitään monikielisesti. Lisäksi reflektoidaan, mikä rooli eri kielillä on omassa kielirepertuaarissa ja miten ne tukevat muiden kielten ymmärtämistä ja oppimista. 

Keskeiset sisällöt

  • monikielisyys ja -kulttuurisuus viestinnän ilmiönä
  • kielitaidon merkitys vallan ja vaikuttamisen välineenä
  • erikielisten ja monikielisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelu
  • tiedon tarkoituksenmukainen esittäminen omaa kielirepertuaariaan hyödyntäen
  • prosessimainen työskentely ryhmässä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa viestiä tavoitteellisesti ja yhteistyötä edistävästi monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
  • osaa tarkastella kriittisesti ja hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erikielisiä lähteitä viestiessään oman tieteenalansa ilmiöistä
  • osaa pohtia monikielisyyden merkitystä omalla tieteenalallaan ja tuntee monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2. Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Opetuskielet: englanti, ruotsi ja suomi

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus